نام : Daniel O'Reilly

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
داستان در مورد جوان سرکشی است که به زندان می افتد، زندانی که نگهبانان آن خون آشام هستند و از زندانیان تغذیه میکنند......